Home » ນິຕິກຳ ຫຼື ກົດໝາຍ

ນິຕິກຳ ຫຼື ກົດໝາຍ

web counter free
ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ:

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ
2 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ)
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ6.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ)
7 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ
10.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ)
11 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ
12 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ
13 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ
14 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າປະປາ15 . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ
16 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ  17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະສິດ
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
19. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການໄປສະນີ
20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງ)
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)/>
23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ
25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
27. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້
29. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ
30. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ
31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ
32. ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍມາດຕະຖານ
33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ (ສະບັບປັບປຸງ)
34.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ (ສະບັບປັບປຸງ)
35.ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍອາຫານ
36ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ
37. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
38. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
39. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
40. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ ເອສໄອວີ/ພະຍາດເອດ
41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ​​​
42.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ
43. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ
44.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
45. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າປະປາ
46. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ
47. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ
48. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສະຫະກິດ
49.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ສ້າງໃໝ່)
50. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ (ສ້າງໃໝ່)
51.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
52. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ (ສ້າງໃໝ່)ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດ ວັດທະນາທຳສັງຄົມ

1.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ)
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອານາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ)
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານລາວ
6. 6_sກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ports_06_07_2012
7. . ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະສັດປ່າ
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ
9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
10.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະພື້ນຖານການສືບທອດມູນມໍລະດົກ (ສະບັບປັບປຸງ)
11.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ (ປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 75,76)
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ)
13ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກໍາ
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)
15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
16.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພີມຈໍາໜ່າຍ
17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄອບຄຸມຢາສູບ
18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫ້ອງສະໝຸດ (ສ້າງໃໝ່)

ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດ ການປົກຄອງ ແລະຄຸ້ມຄອງລັດ:
1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ
2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ
3.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານອັກຄີໄພ
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ)
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
7.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ
8. 8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
9. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ
10.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ
11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ
12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)
13.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ
14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດ
15.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
18. ກົດໝາຍ ອາຍາ (ປັບປຸງໃໝ່ ມາດຕາ: 146)
19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
20.ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)
21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ
22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ)
23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ (ສະບັບປັບປຸງ)
24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ້າງນິຕິກຳ (ສ້າງໃໝ່)
25. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)


6 Comments

 1. ທ. ໝີ says:

  ກົດໝາຍ ພາສີສະບັບປັບປຸງ 2013 ຍັງບໍ່ເຫັນໃນນີ້ ມີແຕ່ຂື້ນຊື່ ແຕ່ເປັນກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ( ຕອບດ້ວຍ phoumisay@gmail.com ຫຼື 020 2359 0085 )

 2. ທ. ໝີ says:

  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພາຍໃນ ໃຊ້ໃດ້ ຄືກັນກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນບໍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວມີບໍ?

 3. ນີ່ says:

  ກົດຫມາຍແຮງງານ
  ຖ້າຫັກ ເຮົາຖືກນາຍຈ້າງເອົາປຽບ ເຮົາສາມາດຟ້ອງຮ້ອງ ຫຼື ປຶກສາຂໍ້ມູນໄດ້ຢູ່ໃສ ? (ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນຄະດີຫລາຍບໍ?)

 4. ແຕ໋ນ says:

  ກົດໝາຍທີ່ກ້ຽວຄ້ອງກັບການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ການປ່ອຍນ້ຳເສຍ,ປ່ອຍອາກາດເສຍອອກຈາກໂຮງງານແລະການຈັດການຂີ້ເຫຍື້້ອທີ່ມີສານເຄມີແລະການນຳໃຊ້ນ້ຳບາດານແລະນ້ຳໃຊ້ພະລັງງານ (ມີຢູ່ບໍ ຖ້າຢາກໄດ້ເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດ)

 5. xopor says:

  ກົດໝາຍການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າບໍ່ມີບໍ່?

 6. air says:

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ)ເລກທີ່47/ສພຊ,ລົງວັນທີ26/12/2013 ແລະ ໃຜມີຊ່ວຍສົ່ງໃຫ້ແນ່ airyai4646@gmail.com ຂອບໃຈລ່ວງໜ້າ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: